Spodaj je navedenih nekaj oddelčnih rešitev, ki so namenjene spletni podpori različnih oddelkov, področij, poslovnih in delovnih procesov. Izdelujemo jih predvsem za srednja in večja podjetja.


Delo v skupinah Poslovni portali za oddelke (in organizacije) Zunanji partnerji Sprejemna pisarna Tajništvo Pravna služba Finančna služba Podporna orodja oddelku informacijske tehnologije Prodaja in marketing Kadrovska služba Vodstvo podjetja


Z uporabo posebej prilagojene arhitekture rešitev povečujemo učinkovitost poslovanja v večjih podjetjih, izboljšujemo medsebojno sodelovanje med ljudmi, izboljšujemo obvladovanje in dostop do različnih vsebin, aplikacij in podatkov.

Vse rešitve lahko izdelamo in optimiziramo na podlagi specifičnih potreb posameznega naročnika. Rešitve so namenjene tako intranet kot tudi extranet okolju.

V okviru izdelave naših rešitev uporabljamo predvsem MS SharePoint tehnologijo, kar pripomore k hitrejšim razvojnim ciklom, enotnemu izgledu rešitev in okolja, boljši integriranosti v obstoječa okolja naročnikov in posledično dodatnim prednostim pri prilagajanju podjetij na dinamične trge.

 Podpora delu v skupinah


Rešitve lahko omogočajo:
 • delegiranje in nadzor izvedbe nalog,
 • upravljanje in spremljanje izvedbe projektov,
 • upravljanje z dokumentacijo in delegiranimi aktivnostmi s sestankov,
 • skupinsko upravljanje z verzijami in pripravo dokumentov,
 • urejeno verzioniranje dokumentacije skupine,
 • pripravo novic in opise dejavnosti skupine, predstavitev članov skupine, objavo ključnih dokumentov oddelka, debatni forum,
 • pripravo skupinskih portalov,
 • upravljanje s koristnimi povezavami in kontakti,
 • itd.

 


 
Podpora kadrovski službi


Rešitve lahko omogočajo:
 • vzdrževanje informacij o zaposlenih v podjetju in njihovimi znanji,
 • pridobitev boljšega pregleda nad pogodbami,
 • pregled in obvladovanje nad izvedenimi in načrtovanimi izobraževanji (po potrebi tudi v povezavi s finančnim planom),
 • zajemanje mnenj zaposlenih,
 • interno razpisovanje delovnih mest in proaktivno obveščanje,
 • vzdrževanje kadrovskih evidenc in življenjepisov notranjih ter zunanjih kandidatov (z možnostjo stroge vpeljave varovanja osebnih podatkov),
 • povezovanje in prikaz obstoječih baz podatkov (npr. iz SAP okolja),
 • urejeno verzioniranje dokumentacije oddelka,
 • pripravo novic in opise dejavnosti skupine, predstavitev članov skupine, objavo ključnih dokumentov oddelka, predstavitev ključnih projektov oddelka, debatni forum,
 • upravljanje s koristnimi povezavami in kontakti,
 • itd.

 


 
Podpora prodajni in marketinški službi


Rešitve lahko omogočajo:
 • koordinacijo in izvedbo prodajnih ter marketinških projektov,
 • koordinacijo in izvedbo različnih dogodkov, seminarjev in konferenc,
 • sledenje življenjskemu ciklu produktov,
 • prikaz analiz trgov v kombinaciji z obstoječimi viri podatkov (npr. SAP, CRM sistemi, ipd.),
 • podporo pri upravljanju odnosov s strankami (CRM),
 • vzdrževanje zunanjih kontaktov,
 • spremljanje prodajnega plana in različnih kazalnikov,
 • ozaveščanje zaposlenih o ponudbi storitev in izdelkov,
 • učinkovito upravljanje s pogodbami,
 • urejeno verzioniranje dokumentacije oddelka,
 • pripravo novic in opise dejavnosti skupine, predstavitev članov skupine, objavo ključnih dokumentov oddelka, predstavitev ključnih projektov oddelka, debatni forum,
 • upravljanje s koristnimi povezavami in kontakti,
 • itd.

 


 
Podpora IT službi


Rešitve lahko omogočajo:
 • obvladovanje incidentov/napak in sprememb zahtev, tako v okviru delovanja obstoječih sistemov kot pri projektih prenove informacijskih sistemov,
 • pripravo in shranjevanje zbirke znanj za uporabnike,
 • enotno obvladovanje sistemsko-tehnične dokumentacije in ostale dokumentacije, ki se veže na sistemsko in strojno opremo,
 • podporo vodenju projektov, upravljanju s finančnimi sredstvi (budget, poraba, ipd.),
 • integracijo z obstoječimi informacijskimi sistemi,
 • hitro in učinkovito prikazovanje, filtriranje (in po potrebi tudi spreminjanje/vnos) obstoječih informacij v podatkovnih bazah,
 • urejeno verzioniranje dokumentacije oddelka,
 • pripravo novic in opise dejavnosti skupine, predstavitev članov skupine, objavo ključnih dokumentov oddelka, predstavitev ključnih projektov oddelka, debatni forum,
 • upravljanje s koristnimi povezavami in kontakti,
 • itd.

 


 
Podpora finančni službi


Rešitve lahko omogočajo:
 • integriran prikaz finančnih kazalnikov na podlagi uporabe obstoječih baz podatkov,
 • objavo dnevnih tečajnic in novic o spremembah,
 • podporo spremljanju projektov oddelka,
 • urejeno verzioniranje dokumentacije oddelka,
 • pripravo novic in opise dejavnosti skupine, predstavitev članov skupine, objavo ključnih dokumentov oddelka, predstavitev ključnih projektov oddelka, debatni forum,
 • upravljanje s koristnimi povezavami in kontakti,
 • itd.

 


 
Podpora pravni službi


Rešitve lahko omogočajo:
 • obvladovanje sprememb zakonov in ostalih zakonskih predpisov,
 • enostavno, varno in učinkovito obvladovanje spremljanja in odobritev sprememb aktualnih pogodb ter aneksov,
 • izvajanje pregled pogodb tik pred potekom, obveščanje o poteku,
 • spremljanje odstopanj od vzorčnih/tipskih pogodb,
 • enostavnejšo pripravo vzorcev in osnutkov pogodb,
 • objavo pravilnikov in novic o zakonskih spremembah, pomembnih za poslovanje organizacije oz. podjetja,
 • podporo spremljanju projektov oddelka,
 • urejeno verzioniranje dokumentacije oddelka,
 • pripravo novic in opise dejavnosti skupine, predstavitev članov skupine, objavo ključnih dokumentov oddelka, predstavitev ključnih projektov oddelka, debatni forum,
 • upravljanje s koristnimi povezavami in kontakti,
 • itd.

 
Podpora vodstvu podjetja ali posameznih oddelkov


Rešitve lahko omogočajo:
 • pregled poročil in kazalnikov poslovanja na upraviteljskem nivoju,
 • pregled poročil o izvedenih ključnih projektih oziroma stanjih aktualnih projektov znotraj podjetja (npr: trenutni status in kratka poročila najpomembnejših desetih projektov),
 • pregled nad pomembnejšimi novicami v podjetju ali izven njega,
 • pregled nad borznimi kazalniki podjetja in drugih organizacij,
 • proaktivno spremljanje novic o konkurenci,
 • pripravo novic in opise dejavnosti vodstvene skupine, predstavitev članov skupine, objavo ključnih dokumentov vodstva, predstavitev ključnih projektov organizacije,
 • upravljanje s koristnimi povezavami in kontakti,
 • zbiranje mnenj zaposlenih,
 • itd.
Podpora sodelovanju z zunanjimi partnerji


Rešitve lahko omogočajo:
 • vodenje skupnih projektov in projektne dokumentacije,
 • upravljanje s koristnimi povezavami in kontakti,
 • usklajevanje in priprava verzij dokumentov,
 • novice za partnerje (npr. o novih ali posodobljenih storitvah in izdelkih),
 • medsebojno delegiranje in spremljanje nalog,
 • itd.
Podpora tajništvu


Rešitve lahko omogočajo:
 • urejanje potnih nalogov,
 • vodenje seznamov dogodkov in udeležb (izobraževanja, seminarji, skupščine, teambuilding dogodki),
 • zbiranje prijav in potrditev udeležb,
 • koordinacija hotelov, letalskih kart, viz, taksi služb,
 • urejanje kontaktov dobaviteljev in ostalih poslovnih partnerjev,
 • rezervacija virov za sestanke (sobe, catering in ostali dobavitelji, projektorji, predstavitvene table, ipd.)
 • skeniranje in shranjevanje dokumentov kot so računi, pogodbe, ponudbe, naročilnice ter druga prispela pošta,
 • spremljanje zalog pisarniškega materiala,
 • pregled nad dopusti (oz. odsotnostjo) zaposlenih v oddelku,
 • itd.
Sprejemna pisarna
Rešitve lahko omogočajo:
 • vodenje knjige gostov,
 • vodenje knjige pohval in pritožb,
 • vodenje vložišča,
 • vodenje urnikov podpornih služb (npr. varnostna, sanitarna, dostava),
 • seznam koristne dokumentacije (požarne poti, prva pomoč, urniki, ipd.),
 • vodenje telefonskega imenika,
 • seznam ključnih kontaktov in pooblaščenih oseb (npr. za dostop do različnih prostorov),
 • itd.
Portali za oddelke
Rešitve lahko omogočajo:
 • novice oddelka in podjetja,
 • opis dejavnosti oddelka,
 • ključno dokumentacijo in spletne povezave oddelka,
 • predstavitve teama in posameznikov oddelka,
 • predstavitve storitev in funkcij oddelka,
 • vodenje telefonskega imenika,
 • urejanje internih in zunanjih kontaktov,
 • rezervacije virov za sestanke (sobe, vozila, catering in ostali dobavitelji, projektorji, predstavitvene table, ipd.),
 • upravljanje s koledarjem sestankov oddelka in zapisniki,
 • podporo vodenju projektov oddelka,
 • podporo pripravi, vodenju in verzioniranju dokumentacije,
 • upravljanje s potnimi nalogi,
 • upravljanje z odsotnostjo članov oddelka in pripadajoče dokumentacije (zahteve za dopust, bolniški listi, ipd.),
 • skeniranje in shranjevanje dokumentov kot so računi, pogodbe, ponudbe, naročilnice ter druga prispela pošta,
 • spremljanje zalog pisarniškega materiala,
 • pregled nad dopusti (oz. odsotnostjo) zaposlenih v oddelku,
 • itd.


             
             

           
    Poleg rešitev, ki so namenjene posameznim oddelkom si lahko ogledate še:        
   
 
         
             
               
Dobrodošli arrow Ostale rešitve arrow Rešitve po oddelkih